\

Shankar ji Bhajan

Shankar ji Bhajan

Shri Rudrashtak Strotram

Shiva Mantra Maha mrityunjaya

Shri Rudrashtak Strotram: Namami Shamishan Nirvanrupam, Vibhun vyapkam brahm veydaswarupam. Nijam-nirgunam Nirvikalpam Niriham, Chidakashamakasanvasham bhajeham …

Read More »

108 Lord Shiva names

shankar

These are 108 Lord Shiva names. There are thousands of Lord Shiva names. Here 108 Names of Lord Shiva are presented in a chronological order in ascending order.

Read More »