\

Mantra, Stotram & Chants

Shri Rudrashtak Strotram

Shiva Mantra Maha mrityunjaya

Shri Rudrashtak Strotram: Namami Shamishan Nirvanrupam, Vibhun vyapkam brahm veydaswarupam. Nijam-nirgunam Nirvikalpam Niriham, Chidakashamakasanvasham bhajeham …

Read More »