\

Batuk Bhairav Chalisa and video

The God Bhairav is regarded as an Avatar of Shiva. Bhairav chalisa or forty verse prayer is considered important by Tantriks and Yogis to obtain Siddhis and strength.

Batuk Bhairav Chalisa
Price: Free

Bhairav Chalisa
ll DOHA ll
Shri ganapati, guru, gauri pada, prema sahita dhari matha.
Chalisa vandana karaun, shri shiva bhairavanatha.
Shri bhairava sankata harana, mangala karana kripala.
Shyama varana vikarala vapu, lochana lala vishala.
Jaya jaya shri kali ke lala, jayati jayati kashi- kutavala.
Jayati ‘batuka- bhairava’ bhaya hari, jayati ‘kala- bhairava’ balakari.
Jayati ‘natha- bhairava’ vikhyata, jayati ‘sarva- bhairava’ sukhadata.
Bhairava ruupa kiyo shiva dharana, bhava ke bhara utarana karana.
Bhairava rava suni hvai bhaya duuri, saba vidhi hoya kamana puuri.
Shesha mahesha adi guna gayo, kashi- kotavala kahalayo..
Jata juuta shira chandra virajata, bala, mukuta, bijayatha sajata .
Kati karadhani ghungharu bajata, darshana karata sakala bhaya bhajata..
Jivana dana dasa ko dinhyo, kinhyo kripa natha taba chinhyo.
Vasi rasana bani sarada- kali, dinhyo vara rakhyo mama lali..
Dhanya dhanya bhairava bhaya bhanjana, jana manaranjana khala dala bhanjana .
Kara trishula damaruu shuchi koda, kripa kataksha suyasha nahin thoda..
Jo bhairava nirbhaya guna gavata, ashtasiddhi nava nidhi phala pavata.
Ruupa vishala kathina dukha mochana, krodha karala lala duhun lochana..
Aginat bhuta preta sanga dolat, bam bam bam shiva bam bam bolat.
Rudrakaya kali ke lala, maha kalahuu ke ho kala..
BaTuka natha ho kala ganbhira, shveta, rakta aru shyama sharira.
Karata tinhun rupa prakasha, bharata subhaktana kahan shubha asha.
Ratna jadita kanchana sinhasana, vyaghra charma shuchi narma suanana.
Tumahi jai kashihin jana dhyavahin, ishvanatha kahan darshana pavahin..
Jaya prabhu sanharaka sunanda jaya, jaya unnata hara uma nanda jaya.
Bhima trilochana svana satha jaya, vaijanatha shri jagatanatha jaya.
Maha bhima bhishana sharira jaya, rudra trayambaka dhira vira jaya.
Ashvanatha jaya pretanatha jaya, svanarudha sayachandra matha jaya
Nimisha digambara chakranatha jaya, gahata anathana natha hatha jaya.
Treshalesha bhuutesha chandra jaya, krodha vatsa amaresha nanda jaya.
Shri vamana nakulesha chanda jaya, krityau kirati prachanda jaya.
Rudra batuka krodhesha kaladhara, chakra tunda dasha panivyala dhara .
Kari mada pana shambhu gunagavata, chaunsatha yogina sanga nachavata.
Karata kripa jana para bahu dhanga, kashi kotavala adabanga.
Deyan kala bhairava jaba sota, nasai papa mota se mota.
Janakara nirmala hoya sharira, mitai sakala sankata bhava pira.
Shri bhairava bhuutonke raja, badha harata karata shubha kaja.
Ailadi ke duhkha nivarayo, sada kripakari kaja samharayo .
Sundara dasa sahita anuraga, shri durvasa nikata prayaga.
“Shri bhairava ji ki jaya” lekhyo, sakala kamana puurana dekhyo.
ll DOHA ll
Jai Jai Jai Bhairav Batuka Swami Sankat Tar,Kripa Das par kijiye Shankar ke Avatar,
Jo yeh Chalisa Pare prem sahit shat bar, us ghar sarvanand ho,vaibhav bare apar.

More About Bhairav ji

Facebook Comments

About Roshan

I started my career as a Sound Engineer and Music Producer, but on my way when i got attracted to blogger world, i don't know. Now i spend most of my time on blogging and Music. I love Challenges and work hard to overcome my obstructions and weaknesses.