\

Shri Rudrashtak Strotram

Shri Rudrashtak Strotram:

Namami Shamishan Nirvanrupam,
Vibhun vyapkam brahm veydaswarupam.
Nijam-nirgunam Nirvikalpam Niriham,
Chidakashamakasanvasham bhajeham

Nirakaram ounkarmunlam Turiyam,
Gira jyan gotitamisham Girisham.
Karal mahakal kalam kripalam,
Gunagar sansar param nato-a-ham

Tusharadri Sankash Gauram Gambhiram,
Manobhut koti prabha shri shariram.
Sphuranmauli kallolini charu ganga,
Lasad bhal baleyndu kanthey Bhujanga.

Chalatkundlam suubhra neytram vishalam,
Prasannanam Nilakantham dayalam.
Mrigadhish charmambaram mundamalam.
Priyam shankaram sarvanatham bhajami

Prachandam prakastham pragalbham pareysham.
Akhandam ajam bhanu koti prakasham,
Trishulam Nirmulam Shulapanim.
Bhajeya-ham bhavanipati bhava-gamyam.

Kalatit Kalyan Kalpantkari.
Sada Satchid-a nand Data purari,
Chindanand Sandoh Mohapahari,
Prasid: Prasid: Prabho man-mathari

Na-yavad umanath padar vindam.
Bhajantiha parey va na ranam,
Nata vatsukham shanti – santap – nasham.
Prasid: prabho sarvbhutadi vasam

Na Janami Yogam Japam Naiv Pujam.
Nato a-ham sadda sarvada shambhu tubhyam,
Jara Janm Du: Khaough tatapya-manam.
Prabho pahi Apannmamish shambho

Rudrastak Midam Proktam. Vipreyn haratoshyey,
Yey pathanti para bhaktaya. Teysham Shambhu Prasidati.

Facebook Comments

About Roshan

I started my career as a Sound Engineer and Music Producer, but on my way when i got attracted to blogger world, i don't know. Now i spend most of my time on blogging and Music. I love Challenges and work hard to overcome my obstructions and weaknesses.